Guldbryllup

En af vores kære abonnenter har fundet dette fine stykke i Fanø Ugeblad fra 1928 – skrevet med gotiske bogstaver. Hun har »oversat« det, og vi bringer det her:

Den 8. april – altså Påskedag – kan fhv. gasværksarbejder Hans A. Lange og hustru, Nordby fejre deres Guldbryllup.

 Lange er født den 18de marts 1854 i Kastrup, Gram Sogn i Sønderjylland. Han kom her til kongeriget i 20 års alderen for at skabe sig en stilling. Han var parat til at tage fat på hvad som helst, og det lykkedes ham også at få arbejde, så han kunne ernære sig og sin familie. I en halv snes år havde han således plads hos Grosserer J. Lauritzen i Ribe. Omkring 1890 kom han her til Fanø, hvor han i de første år boede hos Morten Hansen i Rindby. Han fik straks arbejde ved anlægget af vejen til stranden, og var vejmand ved samme vej de første par år. Senere arbejdede han som murerarbejdsmand, og her var der nok for ham at bestille. Han var med til at bygge hoteller og villaer ved Fanø Vesterhavsbad – han har således båret mange tusinde sten til hotel »Kongen af Danmark«. Af større bygninger her inde i byen har han været med til at opføre Købmand S. Svarres ejendom, Færgegården, Flensborg Lager m.fl. Sammen med en kammerat påtog han sig det ret omfattende arbejde, som det var at få det store klitparti planeret, hvor nu Vestre Kirkegård er.
I 1902 købte han det hus, hvor han nu bor, af bådfører Niels Grejsen. Ved køb af lidt mere jord fik han så meget landeri, at der kunne holdes et par køer på ejendommen. Ved siden af sit landbrug påtog han sig stillingen som Gasværksarbejder. Han har nu på grund af sin ret høje alder opgivet både gasværket og landbruget.
Guldbruden Karen Marie (født Kristensen) er født på Kjærgårdsmark i Hunderup Sogn et par mil nord for Ribe. Hun har, siden hun i 1878 i Bramminge Kirke blev viet til sin mand, været ham en god hjælper. Hun blev moder til 9 børn, af hvilke kun 3 døtre og en søn er levende. Den ene af døtrene er bosiddende i København, den anden i Boldesager, og den tredje er gift med snedker Svendsen her i byen. Sønnen Kapt. P. H. Lange sejler på Amerikakysten. Foruden de nævnte 9 børn har fru Lange tillige været moder for tre plejebørn, af hvilke den ene er Fyrskibskaptajn Søjborg. Den anden sejler som Fyrbøder, og en datter er gift i København.
Som Lange med flid varetog de udendørs pligter, således havde hans hustru nok om hånden i hjemmet, hvor hun i 10 år også havde sin gamle moder liggende syg, indtil hun (moderen) døde i en alder af 91 år. Det gamle brudepar har således i deres liv ikke ligget på den lade side, men ofte haft det slidsomt nok. Dog har de fundet sig godt tilfreds ved tilværelsen, og selv nu da de så at sige har det hele bag sig, er de begge to ved godt humør og ser med tak tilbage over de svundne år og med tillid frem mod de dage, der venter dem.
Idet vi slutter med at anføre, at Lange og hans hustru i de sidste 32 år har været medlem af den herværende Loge, finder vi anledning til at udtale, at det er os en særlig glæde at ønske dem tillykke på deres højtidsdag, fordi Lange var med til at gøre det grundlæggende arbejde for »FANØ UGEBLAD«. Han gik nemlig byen rundt og tegnede de første abonnenter ved bladets oprettelse. Selvom han de allerfleste steder blev vel modtaget, idet størsteparten af befolkningen sympatiserede med tanken om et blad for FANØ alene, blev han dog – fortæller han med et smil – af den gamle Driftslæge Jensen vist døren, da han kom i det ærinde. Det var dengang! Og den lille i og for sig intetsigende oplevelse ville for længst være glemt, om den ikke nu, da »LANGE« og »FANØ UGEBLAD« igen får noget med hinanden at gøre i anledning af GULDBRYLLUPPET, på ny var blevet opfrisket.

Vi ønsker Lange og hans hustru tillykke.

Fjerde Medarbejder