Logo
Ugeblad og trykkeri
  

Starten på Fanø Ugeblad

Manden der i sin tid startede Fanø Ugeblad og var dets første redaktør hed Hugo Høgsted. 
Sidst på året 1897 fik Høgsted den tanke at oprette et ugeblad på Fanø. Høgsted havde diskuteret planen med boghandler J. N. Hansen, og havde den tanke, at der måtte være grobund for udsendelse af et blad, hvor de handlende og byens håndværkere kunne annoncere deres varer eller tjenesteydelser, hvor nyhederne på øen kunne bekendtgøres, og hvor ikke mindst offentliggørelsen af Fanø-skibenes positioner måtte have interesse i de små hjem.


Om fanø ugeblad

Høgsted havde luftet ideen for flere af byens velbjærgede borgere, men ingen af dem troede på at økonomien i et sådant foretagende kunne nå sammen, endsige give et rimeligt afkast. 
Men boghandleren havde format. Han troede på Høgsted og hans plan. Han tog ham med ned til sin gode ven Søren Abrahamsen, der på den tid var sognerådsformand, og lod ham forelægge sin plan.

Det kom der noget godt ud af.

Abrahamsen bifaldt planen, og i samtalens løb opstod den tanke, at den offentlig fremlagte liste over Skattepåligningen for 1898 kunne bringes i det nystartede blad.

I et lille flyveblad, der udsendtes på øen ved juletid 1897, slog Høgsted kraftigt til lyd for ideen, og den 6. januar 1898 udsendte han så som redaktør og udgiver det første nummer af Fanø Ugeblad med blandet indhold. Bladet som efter titlen var upolitisk og upartisk, udkom hver lørdag og indeholdt udover en del opbyggelig tekst, ugens begivenheder, særligt de lokale, samt sognerådsforhandlingerne, annoncer og bekendtgørelser. Prisen var 65 øre kvartalet.

I første nummer satte Høgsted følgende artikel i bladet:


Med dette første Nummer har vi herved Fornøjelsen at forelægge "Fanø Ugeblad" for ærede Læsere. Der kan maaske nok ikke siges om dette, som om saa meget andet - for at bruge Tyskernes Udtryk: "alles angefangen ist schwer"; men om end Begyndelsen just ikke al Tid er svær, saa er det i dette Tilfælde med det Haab, at Foretagendet maa blive kronet med Held og til alles Tilfredshed. Vi har i hvert Fald de reelleste og bedste Hensigter, som det - efter vor ringe Mening - fortjener.
Vi haabe herved at afhjælpe Mangelen på ikke at have et lille lokalt Blad her paa Øen, hvor man ved forskellige Lejligheder frit kan udtale sine Meninger om de mange forefaldne Anliggender. Trangen til et saadant Blad har saa ofte vist sig - efter hvad der meddeles os -, saa det behøver ikke her at fremhæves. Desuden er det ogsaa paa sin Plads, at Mangelen af et Annonceblad bliver afhjulpen, i hvilket der kan henledes Opmærksomheden paa Handels- og Haandværkerprodukter samt Indvarsling til Generalforsamlinger og Møder, saavel som Rets- og kommunale Sager osv., og det er vort Haab, at alle i den Henseende vil støtte os, thi uden en saadan Støtte vil Bladet blive en Umulighed.

Bladets Hovedformaal er at bringe belærende Artikler af forskelligt Indhold, og anmodes enhver, der paa nogen Maade kan oh har Evne og Vilje, om velvillig at yde os den nødvendige Støtte, hvilket vil blive modtaget med Tak.

Endvidere, vil vi i dette Kvartal bringe en historisk Skildring af "en Paladsrevolution ved Christian den Syvendes Hof Anno 1772", taget efter gamle Kilder og holdt i samme Stil som blev benyttet efter Datidens Skrivemaade. Desuden vil der i Tidens Løb fremkomme forskellige andre gode Fortællinger af de bedste Forfattere.
Hr. Pastor Holck har velvillig lovet nu og da at skrive nogle Søndagstanker til Bladet, som vi er forvisset om vil blive modtaget med Tak og være almindelig Glæde hos hans mange Venner her. 
Lokale Skibsefterretninger vil ligeledes findes fra de i Ugens løb fremkomne Meddelelser til d'Hrr. Skibsredere, som velvillig har lovet at lade os tilflyde samme. Desuden andet Nyt, som vi ved andres og egen Hjælp er i Stand til at faa fat paa.
Enhver, der kan og vil tilstille os Smaanyheder, bedes velvillig have os i Erindring og lade samme tilflyde Bladet.
Hermed være saa alt sagt af hvad vi foreløbig have paa Samvittigheden, og tage vi samtisig Anledning til at ønske alle:
Glædeligt Nytaar!


Bladet havde til at begynde med et par hundrede abonnenter og en af dens flittigste medarbejdere var skoleforstander L. N. Sørensen. Af bladets senere redaktører kan nævnes: boghandler J. N. Hansen, overlærer Thyssen, navigationslærer Buch, skolelærer Sneum og bogtrykker Otto Berg-Jensen, K. V. Knudsen og Otto's søn Holger Berg-Jensen.
Ved årsskiftet 2004/2005 valgte Hanne og Holger Berg-Jensen at slippe tøjlerne til Fanø Ugeblad og overlade disse til Gedske Vind og Dorte Hembo. 

Kilder: P. H. Clausen: Fanøbogen | Fanø Ugeblad december 1928 | Fanø Ugeblad nr. 1, 6. Januar 1898 | Fanø Ugeblad nr. 1, 6. januar 2005

Kontaktoplysninger

 

Åbningstider

  • Mandag - Torsdag: 09.00 - 15.00
    Fredag: 09.00 - 12.00

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig hvis du vil modtage vores nyhedsbrev.

 

Sociale links

  


Udviklet af reklamebureauet JMGrafisk, Fanø