Indvielse af Sønderho Havn

12 års arbejde med genetablering af den tilsandede Sønderho Havn er slut. Det bliver fejret ved Børsen med indvielsesfest lørdag 26. juni 2021. Festen åbner kl. 13 og der bliver musik, sang, taler og festligt samvær.
Idéen til uddybning af den tilsandede havn opstod i 1993, da Allan Husted Christensen, Ribe søgte om tilladelse hos Kystdirektoratet og det gamle Ribe Amt til uddybning af sejlrenden til Sønderho. Tilladelsen kom i 1994. Der var indgået et væddemål mellem Allan Husted Christensen og hans gode ven Nick, A P Jørgensen Ribe, at hvis der kunne indhentes en gravetilladelse, så ville A P Jørgensen, Ribe lægge gratis maskineri til en udgravning. Desværre viste det sig efter et forsøg, at opgaven var for stor og af mange grunde, lå tilladelsen til udgravningen også bedre hos den lokale befolkning i Sønderho, så stafetten blev givet videre til Mogens Vestergård. 
Tilladelsen blev i 2008 overdraget til den nystartede Sønderho Havn Støtteforening. Man gik i gang med at indsamle penge, men tilladelsen var i mellemtiden blevet forældet. De aktiviteter foreningen har gennemført for at nå til realiseringen af projektet, har været båret af troen på det, en betydelig indsigt i projektdesign, naturforhold, administrative forhold og fondsverdenen. Hertil kommer stædighed og kontinuert støtte fra lokalsamfundet og byrådet.
Samtidig med at foreningen forberedte det store anlægsarbejde, som oprensningen af den sejlbare rende til Sønderho er, tog støtteforeningen initiativ til at genrejse det gamle sømærke Kåveren og til en meget velbesøgt udstilling om det maritime Sønderho. Til udstillingen blev der fremstillet en planche serie om skibstyper fra sejlskibstiden og ”Sønderho-tapetet”, der viser en sammenhængende fortælling om øens historie fra bosætningen og til i dag. Foreningen fik tilskud fra mange kilder og indsamlede omkring 2 mio. kr. til disse arbejder.
Der kom for alvor gang i arbejdet med renden i 2010, da A P Møller fonden gav et stort tilskud til de nødvendige forundersøgelser. Tilskuddet blev suppleret med tilskud fra lokale sponsorer, Fanø Kommune og fra foreningens medlemmer i form af køb af »havneaktier« i alt omkring 1 mio. kr. I 2016 var forundersøgelserne færdige og foreningen kunne sammenfatte resultaterne i en miljøredegørelse (VVM), der påviste, at projektet kunne gennemføres uden negative konsekvenser for naturen.
Kystdirektoratet gav i januar 2017 tilladelse til uddybningen, og i 2018 var alle tilladelser endeligt godkendt.
Via tæt kontakt med store private fonde lykkedes det at indsamle over 7 mio. kr. til oprensningen af renden. Projektets budgettet var på 6 mio. ekskl. momsen. Fanø Kommune sendte projektet i licitation i 2018 og arbejdet blev afsluttet i oktober 2020. Udover uddybning af den tilsandede rende og havn omfatter projektet også etablering af en permanent bro ved Børsen. Dette arbejde er netop afsluttet. Broen indgår i Fanø Kommunes projekt vedr. formidling af UNESCO verdensarven. 
En vigtig sidegevinst ved projektet er, at Sønderho redningsstation nu kan sejle gennem renden i forbindelse med redningsopgaver i den indre del af Knudedyb, hvorved stationens responstid kan forkortes med op til 45 min.
Vi glæder os meget over at både »Martha« og »Mandø-pigen«, allerede inden indvielsen har besøgt Sønderho Havn. For første gang i umindelige tider satte en turbåd gæster i land i Sønderho, da Mandøpigen lagde til den 15. maj på en tur fra Kammerslusen. Det var et stort øjeblik, hvor en drøm gik i opfyldelse.
Lørdag den 26.6.2021 kan vi fejre, at sejlrenden er blevet uddybet, og at der igen er gennemstrømning af tidevand. Det bliver mulighed for at sejle til Ribe og Mandø, tage på fugletur, sælsafari eller bare en kort en tur til den store østersbanke ved Lundvig Løb – kun tyve minutters sejlads fra Sønderho. 
Sønderho Havn Støtteforening takker for det fine samarbejde med Fanø Kommune og vil meget gerne takke alle vores medlemmer og støtter for de 10 mio. kr., som det hele har kostet, og for uvurderlig opbakning hele vejen i gennem ikke mindst fra borgerne i Sønderho.
Foreningen opfordrer alle der sætter pris på livet ved Sønderho Havn til at melde sig ind i støtteforeningen for på den måde at sikre havnens fremtid. Årskontingentet er 150 kr. og man kan melde sig ind ved at sende en mail: info@sonderhohavn.dk

Anders Bjerrum
Formand for Sønderho Havn Støtteforening