Orientering om ny P-plads ved Lystbådehavnen

Baggrund: Fanø Kommune ønsker at etablere en ny P-plads ved lystbådehavnen. Det er tanken at P-pladsen skal indrettes til ca. 150 biler, og der skal være vendeplads for busser og lastbiler. Herudover etableres der p-plads til nogle få turistbusser. Ved kø til færgen vil det endvidere være muligt at føre køen ind over pladsen. Pladsen vil blive indrettet på en sådan måde, at den i perioder kan anvendes til events, og der bliver indrettet opholdsarealer langs/på pladsen. Dette planlægges i efteråret, og forsøges gennemført primo 2019.
»De forberedende arbejder« har været udbudt i konkurrence, og blev vundet af firmaet Frits Brinch og Sønner ApS, Fanø, med assistance fra Kim Vind Maskinstation & Entreprenør ApS, Årre.
I øjeblikket fjernes muld og noget af den klæg der ligger på pladsen. Materialerne skal anvendes til regulering af terrænet ved Ungdomsbos byggeri på Storetoft. Inden arbejdet startede havde forvaltningen fået udtaget prøver og analyser af jorden, da vi kun må flytte ren jord ud af matriklen uden godkendelse. Det er planen at pladsen skal udføres i tre etaper. Først de forberedende arbejder, som pågår, hvor vi retter pladsens profil så vi kan styre regnvandet. Der etableres tappesteder for vand og ekstra afløb for toiletvogne. Det er planen, at pladsen skal være klar til Vesterland medio maj. Anden etape er udlægning af knust asfalt, som vil blive udlagt ultimo maj og primo juni, når en del af Landevejen og Postvejen skal have nyt slidlag på. Herefter er det tanken, at pladsen skal ligge i et lille år inden den færdiggøres med markeringer og diverse udstyr og opholdsarealer primo 2019.
Pladsen bliver opbygget af sunde genbrugsmaterialer, som vi har på Fanø i forvejen, samt en mindre mængde friske materialer fra fastlandet. Det er vores overbevisning, at det er meget mere miljøvenligt end, at skulle grave friske materialer op i en grusgrav i Jylland, som herefter skal transporteres til Fanø. Ved at genanvende de gode materialer vi har på Fanø, skal vi heller ikke betale for at sende overskudsmaterialerne til fastlandet, da vi jo ikke har mange steder på øen, hvor man må opbevare/deponere materialer. Forvaltningen har i februar søgt om tilladelse til udlægning af knust asfalt og har nu fået at vide, at Esbjerg Kommune der er Fanø Kommunes miljø myndighed, vil give tilladelse til anvendelse af knust asfalt på P-pladsen og at pladsen også må bruges til events.
Forvaltningen finder det meget positivt, at borgerne interesserer sig for, hvad kommunen går og laver, og I er derfor meget velkomne til, at stille spørgsmål direkte til forvaltningen. På den måde tror vi, at eventuelle fejlagtige påstande og misforståelser måske kan undgås.

Skrøner om asfalt
Der findes en masse sejlivede skrøner om asfalt. Fakta er at asfalt fra efter midt 1960’erne ikke indeholder tjærestoffer, og tungmetaller indgår ikke i produktionen. Tungmetallerne kom fra bilernes udstødning da bly var tilladt i benzinen for mange år siden.

Venlig hilsen Fanø Kommune