Samarbejdet med Molslinjen

Orientering fra Fanø Kommunes Økonomi- og planudvalg:

Udefrakommende forhold som krig, energikrise og inflation har udfordret samarbejdet. Ønsker om reduceret sejlads og prisstigninger på baggrund heraf, er blevet diskuteret uden at være blevet endelig aftalt forinden iværksættelse. 
Kommunikation og beslutningsproces herom, levede ikke op til det aftalte i de indgåede skriftlige aftaler mellem Molslinjen og Fanø Kommune.  
Det er ikke tilfredsstillende, og det har skabt unødige frustrationer for mange. Derfor har Økonomi- og planudvalget i Fanø Kommune drøftet sikring af et konstruktivt samarbejde mellem Molslinjen og Fanø Kommune.  
Gennem den seneste måneds tid har der været mange synspunkter fremme om samarbejdet mellem Fanø Kommune og Molslinjen, tidligere og nuværende aftaler mellem Fanø Kommune og Molslinjen, muligheder for konkurrenceudsættelse og meget mere. Derfor har Fanø Kommune valgt at offentliggøre det materiale, der er søgt og givet aktindsigt i, og du kan se materialet på: 
https://fanoe.dk/kommunen/nyheder-udbud-hoeringer/aktindsigter
Herunder også hovedaftalen og en ift. fortrolige oplysninger redigeret udgave af tillægsaftalen. 
Økonomi- og planudvalget anerkender, at priser, sejlplaner og grøn omstilling betyder rigtig meget for mange brugere af Fanølinjen, uanset om man er erhvervsdrivende, pendler, borger eller gæst på Fanø. Økonomi- og planudvalget ønsker at skabe gennemsigtighed og forståelse for den nuværende situation, herunder hvilke muligheder Fanø Kommune har ift. færgedriften mellem Fanø og Esbjerg.

Ny aftale i 2020
Det tidligere byråd indgik i 2020 en ny aftale om sejlads mellem Fanø og Esbjerg, og i 2021 blev denne aftale suppleret med en tillægsaftale vedrørende »Grotte« og en række andre havneprojekter. Ideen med »Grotte« fremkom i forbindelse med Økonomi- og planudvalgets dialogmøder med Molslinjen. Ideen opstod på baggrund af Molslinjens præsentation af det tidligere rederis planer om udskiftning af passagerfærgen Sønderho. 
I dialogen gav Økonomi- og planudvalget udtryk for, at det ville være en bedre investering med en tredje bilfærge, der kunne håndtere den stigende trængselsudfordring og tale ind i den grønne omstilling. En tredje bilfærge ville desuden sikre væsentlig øget stabilitet i færge-driften, så nedbrud af en færge ikke betød sejlads med kun een færge. 
Parternes ønsker om grøn omstilling indebar også, at Fenja og Menja overgik til alternative brændstoffer, som bidrager til en væsentlig Co2 reduktion. På dette tidspunkt var der fra statslig side givet betydelige midler til delvis realisering af landevejsprincippet. Disse midler gav Fanø Kommune afgørende indflydelse på prisdannelsen, idet fordelingen af tilskuddet blev et kommunalt anliggende.
Det tidligere Byråd kunne således indgå aftale som bidrager til en væsentlig Co2 reduktion på overfarten, godt nok med stigende omkostninger, men uden stigende priser for borgerne på Fanø.
Forud for tillægsaftalen, var priserne i forvejen væsentligt nedsat på grund af statstilskuddet og bl.a. cykler kunne nu tages med uden beregning. Beslutningen understøttede byrådets højt prioriterede ønsker om at tiltrække flere fastboende og gerne børnefamilier.
I en tæt dialog med Molslinjen og med involvering af rådgivning fra blandt andet Fanø Kommunes advokat lykkedes det at indgå en aftale, og Grotte blev sat i drift i oktober 2021.
For at sikre en fornuftig tilbagebetalingsperiode blev der indgået en aftale på 15 år mellem Fanø Kommune og Molslinjen. Det betyder, at Molslinjen har ret til besejling og brug af havneanlæg og installationer i Nordby Havn til og med 2036. Herefter kan aftalen opsiges med 24 måneders varsel.

Vurdering af mulighed for yderligere operatører
Tilbage i 2017 drøftede det daværende byråd færgedriften mellem Fanø og Esbjerg. Der var dialog med Indenrigsministeriet og Transportministeriet, og der blev indhentet juridisk og faglige vurderinger ift. evt. konkurrenceudsættelse, hjemtagelse af færgedriften til kommunen eller at kunne sende overfarten i udbud. 
Arbejdet og drøftelserne betød, at man vurderede, at mulighederne for konkurrenceudsættelse og tildeling af eneret ville være en meget vanskelig vej at gå. 
Økonomi- og planudvalget har på møde d. 24/10-2022 drøftet, at forslag om evt. at bringe en anden eller supplerende aktør på banen, kræver at et seriøst og grundigt forarbejde har sandsynliggjort, at en sådan mulighed kan realiseres. 

Præcisering af forhold
Økonomi- og planudvalget har bedt forvaltningen om sammen med Molslinjen, at få præciseret de forhold i den nuværende hovedaftale og tillægsaftale, som på grund af den aktuelle situation har givet udfordringer i samarbejdet. 
Der skal således ses på nødvendig og forståelig dokumentation for ønskede prisjusteringer, præcisering af om prisjusteringer skal ske årligt eller løbende og endelig en revurdering af antallet af dialogmøder med Økonomi- og planudvalget. 
Endelig skal det sikres, at Byrådet skal godkende ændringer i sejlplanen og justeringer af priserne.